Všeobecné obchodní podmínky


I. Úvodní ustanovení

Obchodní společnost KABEL TRADE PRAHA s.r.o., IČ: 256 13 383, se sídlem Dobronická 1257, 148 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 54856 (dále jen „Prodávající“), vydává v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) prodeje prvků a kabelážních systémů pro telekomunikační a datové sítě (dále jen „Zboží“) třetím osobám (dále jen „Kupující“).

VOP se stávají nedílnou součástí každé smlouvy o koupě Zboží podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Kupní smlouva“), uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jednotlivě též „Smluvní strana“ a společně též „Smluvní strany“) a určují část jejího obsahu. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají před zněním VOP přednost.


II. Kupní smlouva

Na základě uzavřené Kupní smlouvy je Prodávající povinen dodat Kupujícímu Zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu. Kupující je povinen Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu.

Kupní smlouva se uzavírá písemně, s podpisy Smluvních stran na téže listině, přičemž změny či dodatky Kupní smlouvy mohou být provedeny rovněž pouze písemně. Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou. Každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení Kupní smlouvy.

Není-li Kupní smlouva uzavřena podle odst. 2 tohoto článku VOP, uzavírá se na základě objednávky Kupujícího podle odst. 4 až 7 tohoto článku VOP a jejím potvrzením ze strany Prodávajícího podle odst. 8 a 9 tohoto článku VOP.

Návrhem na uzavření Kupní smlouvy je objednávka Kupujícího (dále jen „Objednávka“). Učiněním Objednávky projevuje Kupující úmysl uzavřít s Prodávajícím Kupní smlouvu.

Objednávka musí obsahovat:
a) označení Kupujícího, a to zejména jeho jméno nebo název, bydliště, místo podnikání nebo sídlo, datum narození nebo IČ a DIČ, je-li Kupující plátcem DPH,
b) e-mailovou adresu a telefonní číslo Kupujícího,
c) objednací kód a název požadovaného Zboží,
d) požadované množství Zboží,
e) jednotkovou kupní cenu požadovaného Zboží bez DPH,
f) celkovou kupní cenu požadovaného Zboží bez DPH,
g) odkaz na referenční číslo cenové nabídky Prodávajícího podle čl. III. odst. 1 těchto VOP anebo zvláštní nabídky Prodávajícího podle čl. III. odst. 2 těchto VOP,
h) požadovanou dodací lhůtu,
i) způsob přepravy, místo dodání, popř. určení dopravce, máli být Zboží Prodávajícím odesláno Kupujícímu,
j) označení osoby, která Objednávku učinila, popř. označení kontaktní osoby, pokud se liší od osoby, která Objednávku učinila.

Neobsahuje-li Objednávka některou z náležitostí uvedených v odst. 6 tohoto článku VOP, nezpůsobuje to její neplatnost či neúčinnost, ledaže z ní není dostatečně zřejmé označení Kupujícího, Zboží a jeho kupní ceny. Objednávku, která neobsahuje náležitosti uvedené v odst. 6 tohoto článku VOP, může Prodávající vrátit Kupujícímu k jejímu doplnění.

Objednávku je možné učinit:
a) písemně, a to doručením Objednávky na adresu sídla Prodávajícího,
b) elektronicky, prostřednictvím e-mailové zprávy doručené na e-mailovou adresu objednavky@ktp.cz.

Prodávající Objednávku přijme, projeví-li s ní včas vůči Kupujícímu souhlas jejím potvrzením (dále jen „Potvrzení“).

Potvrzení je možné učinit:
a) písemně, a to doručením Potvrzení na adresu bydliště, místa podnikání nebo sídla Kupujícího,
b) elektronicky, prostřednictvím e-mailové zprávy doručené na e-mailovou adresu Kupujícího, popř. na e-mailovou adresu, z níž byla Objednávka učiněna.


III. Kupní cena

Kupní cenu Zboží bez DPH (dále jen „Cena“) stanovuje Prodávající formou jednotlivých cenových nabídek (dále jen „Cenová nabídka“) a/nebo formou ceníku pro jednotlivé položky Zboží (dále jen „Ceník“), předložených Kupujícímu nebo jinak zveřejněných.

Cena může být Prodávajícím stanovena i formou jeho zvláštní nabídky Zboží za Cenu podmíněně, dočasně, množstevně nebo jinak sníženou oproti Ceně stanovené v Ceníku (dále jen „Zvláštní nabídka“), kterou Nabídku předloží Prodávající Kupujícímu nebo jí jinak zveřejní.

Cenová nabídka i Zvláštní nabídka jsou vždy označeny referenčním číslem, které uvede Kupující v Objednávce.

Není-li v Cenové nabídce, Ceníku či Zvláštní nabídce uvedeno jinak, je jejich platnost vždy 30 dnů od data jejich vystavení.

Cena zahrnuje i nevratný obal Zboží, odpovídající jeho povaze a velikosti, potřebný pro jeho uchování a ochranu.

Výše minimální Objednávky je stanovena na 2 000,- Kč bez DPH. Pokud je celková hodnota Objednávky Kupujícího nižší než stanovená minimální výše Objednávky, je Prodávající oprávněn požadovat manipulační a administrativní poplatek 200,- Kč bez DPH za každou takovou Objednávku.


IV. Platební podmínky

Cenu platí Kupující na základě faktury vystavené Prodávajícím a doručené Kupujícímu (dále jen „Faktura“). Faktura může být vystavena a doručována i elektronicky.

Faktura je splatná ve lhůtě splatnosti v ní uvedené, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží Kupujícím.

Prodávající je oprávněn podle svého uvážení, zejména s ohledem na osobu Kupujícího a předchozí obchodní spolupráci s ním při koupě Zboží, povahu, velikost či množství Zboží, požadovat na Kupujícím zaplacení Ceny i před převzetím Zboží, a to na základě zálohové faktury vystavené Prodávajícím a doručené Kupujícímu (dále jen „Zálohová faktura“). Zálohová faktura může být vystavena a doručována i elektronicky. Zálohová faktura je splatná ve lhůtě splatnosti v ní uvedené, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího vystavení.

Cena se platí převodem na bankovní účet Prodávajícího, vedený u ČSOB, a.s., č. ú. 581386983/0300. Pokud má být Cena zaplacena v měně Euro (EUR), platí se převodem na bankovní účet Prodávajícího, vedený u ČSOB, a.s., č. ú. 581387003/0300.

Bezhotovostní platbu je Kupující povinen označit variabilním symbolem, který odpovídá číselnému označení Faktury či Zálohové faktury. Při bezhotovostní platbě se za den zaplacení Ceny považuje den připsání částky odpovídající její výši na bankovní účet Prodávajícího.

Cenu je možné zaplatit i v hotovosti při převzetí Zboží v sídle Prodávajícího. O hotovostní platbě je Prodávající povinen vystavit a Kupujícímu odevzdat písemný příjmový (pokladní) doklad. Hotovostní platba musí být provedena vždy v souladu se zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti.


V. Dodání a převzetí Zboží

Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží a ten je povinen jej převzít ve sjednané dodací lhůtě (dále jen „Dodací lhůta“).

Dodací lhůta se vždy prodlužuje o skutečnou dobu trvání překážek v dodání Zboží, zapříčiněných tzv. vyšší mocí, tj. okolnostmi zcela nezávislými na vůli Prodávajícího, které tento nemůže předvídat ani jim jakkoliv zabránit. O tom, že nastala taková překážka v dodání Zboží, je však Prodávající povinen Kupujícího bezodkladně informovat.

Prodávající dodá Kupujícímu Zboží a ten jej převezme v sídle Prodávajícího, a to v jeho skladových prostorách, jejichž provozní doba je v každý pracovní den v čase od 08:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:00. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KABEL Trade Praha s.r.o. 2

Má-li být Zboží Prodávajícím odesláno Kupujícímu, je Kupující povinen určit způsob přepravy, místo dodání, popř. dopravce. V takovém případě dodá Prodávající Kupujícímu Zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě, označí-li Zboží zjevně a dostatečně jako zásilku pro Kupujícího anebo oznámí-li Kupujícímu bez zbytečného odkladu, že mu Zboží odeslal a určí-li jej dostatečně v tomto oznámení, jinak je Zboží Kupujícímu dodáno, až předá-li mu jej dopravce. Prodávající vždy umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

O dodání a převzetí Zboží bude Smluvními stranami sepsán a podepsán písemný dodací list (dále jen „Dodací list“).

Prodávající je oprávněn odepřít nebo pozdržet Kupujícímu dodání Zboží, je-li tento v prodlení se zaplacením splatné Ceny a/nebo jakýchkoliv splatných dluhů vůči Prodávajícímu.


VI. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením Ceny.
Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím.
Dodá-li Prodávající Zboží Kupujícímu jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě podle čl. V. odst. 4 těchto VOP, přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího již tímto předáním.
Škoda na Zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit Cenu, ledaže byla škoda způsobena porušením povinnosti Prodávajícího.


VII. Odpovědnost za vady

Zboží má vady, neodpovídá-li ujednanému nebo obvyklému množství, jakosti či provedení.
Za vady se považuje i dodání jiného než Kupujícím objednaného Zboží.
Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady, které má Zboží při přechodu nebezpečí škody na něm na Kupujícího, byť se projeví až později.
Prodávající odpovídá Kupujícímu i za vady Zboží, které vznikly po přechodu nebezpečí škody na něm na Kupujícího, byly-li tyto vady způsobeny porušením povinností Prodávajícího.
Prodávající neodpovídá za vady Zboží, o nichž Kupující při uzavření Kupní smlouvy věděl anebo které musel s vynaložením obvyklé pozornosti při uzavření Kupní smlouvy poznat.

Kupující je povinen, bezodkladně po přechodu nebezpečí škody na Zboží na něj, provést prohlídku Zboží a přesvědčit se tak o jeho množství, jakosti či provedení (dále jen „Prohlídka“). Je-li Zboží Prodávajícím odesláno Kupujícímu, je Kupující oprávněn odložit Prohlídku do dne dojití Zboží do místa dodání. Prodávající neodpovídá za zjevné vady Zboží, nutně zjistitelné během Prohlídky, nebyly-li tyto vady Prodávajícímu oznámeny bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů ode dne přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího anebo ode dne dojití Zboží do místa dodání.

Kupující je povinen doručit Prodávajícímu oznámení o vadách Zboží, za které odpovídá (dále jen „Reklamace“), a to bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů poté, co tyto vady zjistil nebo je s vynaložením obvyklé pozornosti musel zjistit, nejpozději však do 12 měsíců ode dne dodání Zboží. V případě nesplnění této povinnosti, zanikají práva Kupujícího z odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží, na nějž se Reklamace vztahuje (dále jen „Reklamované zboží“).

Reklamace musí obsahovat kopii Dodacího listu, popis vady Reklamovaného zboží a podle jeho povahy též fotodokumentaci této vady a měřící protokol jí prokazující.

Kupující je povinen předat Prodávajícímu Reklamované Zboží v skladových prostorách na adrese sídla Prodávajícího, a to bezodkladně, nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne doručení Reklamace Prodávajícímu.

Není-li postup podle odst. 9 tohoto článku VOP možný, informuje o tom Kupující Prodávajícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud se Prodávající dostaví na základě dohody s Kupujícím na místo, kde se nachází Reklamované Zboží, má Prodávající nárok na úhradu cestovních výdajů podle pracovněprávních předpisů. V takovém případě je Prodávající oprávněn předem požadovat zálohu na cestovní výdaje. Pokud je Reklamace oprávněná, má Kupující nárok na vrácení částky, kterou Prodávajícímu vyplatil jako náhradu za cestovní výdaje.

Prodávající posoudí oprávněnost Reklamace do třiceti dnů ode dne jejího doručení. V nezbytných případech provede Prodávající kontrolní měření za účelem zjištění, zda nebylo s Reklamovaným Zbožím nakládáno nesprávně. V případě, že toto kontrolní měření prokáže nesprávné nakládání s Reklamovaným Zbožím, vznikne Prodávajícímu nárok na úhradu nákladů na provedení tohoto kontrolního měření.

Reklamace je oprávněná, má-li Reklamované Zboží vady, za které Prodávající odpovídá (dále jen „Oprávněná reklamace“). Nejedná-li se o Oprávněnou reklamaci, vyrozumí o tom Prodávající Kupujícího, a to bezodkladně, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení Reklamace.

Oprávněná reklamace zakládá tyto práva Kupujícího z odpovědnosti Prodávajícího za vady Reklamovaného zboží:
a) právo na odstranění vady Reklamovaného zboží dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží,
b) právo na odstranění vady Reklamovaného zboží jeho opravou,
c) právo na přiměřenou slevu z Ceny Reklamovaného zboží,
d) právo na odstoupení od Kupní smlouvy.

Volba práva podle odst. 13 tohoto článku VOP náleží Prodávajícímu, přičemž o provedené volbě musí Kupujícího bezodkladně informovat.
Právo Kupujícího z odpovědnosti Prodávajícího za vady Reklamovaného zboží musí být Prodávajícím uspokojeno v přiměřené lhůtě, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení Reklamace.
Při dodání nového Zboží, jakož i odstoupení od Kupní smlouvy, je Kupující povinen bezodkladně vrátit Prodávajícímu Reklamované Zboží.
Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o vyřízení Oprávněné reklamace.


VIII. Záruka

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží (dále jen „Záruka“), a to v době 12 měsíců ode dne jeho dodání (dále jen „Záruční doba“). Je-li Zboží Prodávajícím odesláno Kupujícímu, běží Záruční doba ode dne dojití Zboží do místa dodání.
Určuje-li Kupní smlouva, jiné prohlášení Prodávajícího, doklady odevzdány Kupujícímu spolu se Zbožím či obal Zboží záruční dobu odlišnou od Záruční doby, považuje se za Záruční dobu ta, která je z nich nejdelší.
Zárukou se Prodávající zavazuje, že Zboží bude v Záruční době způsobilé pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.

Záruka se nevztahuje na vady Zboží, způsobené vnější událostí po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, a to zejména:
a) elektrickým přepětím,
b) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o Zboží,
c) nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci Zboží, pokyny Prodávajícího či výrobce Zboží nebo všeobecnými pravidly pro zacházení s věcmi stejného druhu,
d) nekvalifikovaným zásahem či změnou parametrů,
e) vyšší mocí. 5. Čl. VII. odst. 5 až 17 těchto VOP platí obdobně i pro Záruku.


IX. Odstoupení od Kupní smlouvy

Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, nezaplatí-li mu Kupující Cenu ve lhůtě splatnosti Faktury anebo Zálohové faktury, a ani v tímto stanovené dodatečné lhůtě 15 dnů.

Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, nepřevezme-li si Kupující Zboží v Dodací lhůtě, a ani v tímto stanovené dodatečné lhůtě 15 dnů.

Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, nedodá-li mu Prodávající Zboží v Dodací lhůtě, a ani v tímto stanovené dodatečné lhůtě 15 dnů.
Každá Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Kupní smlouvy, zjistí-li že druhá Smluvní strana vstoupila do likvidace, nebo že proti ní bylo zahájeno insolvenční řízení, nebo že na její majetek byla soudem nařízena exekuce (výkon rozhodnutí), nebo že některá z těchto skutečností má nastat.

Odstoupení od Kupní smlouvy musí být učiněno bez zbytečného odkladu po tom, co nastane skutečnost, která právo na odstoupení zakládá. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KABEL Trade Praha s.r.o.
Odstoupení od Kupní smlouvy musí být učiněno písemným oznámením, doručeným druhé Smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto oznámení.

Odstoupením od Kupní smlouvy se Kupní smlouva zrušuje od počátku a Smluvní strany jsou povinny vrátit si vše, co na jejímž základě obdržely; není-li to možné, poskytne se odpovídající náhrada. Odstoupením od Kupní smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti Smluvních stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. Odstoupení od Kupní smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od Kupní smlouvy.


X. Smluvní pokuty

V případě porušení povinnosti Kupujícího zaplatit Prodávajícímu Cenu ve lhůtě splatnosti Faktury anebo Zálohové faktury, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,3 % z nezaplacené Ceny za každý den prodlení s jejím zaplacením.

V případě porušení povinnosti Kupujícího převzít Zboží v Dodací lhůtě, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s převzetím Zboží
V případě porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. XIII. odst. 1 těchto VOP, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každé porušení této povinnosti.
Smluvní pokuty podle tohoto článku VOP jsou splatné do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich zaplacení.
Povinností zaplatit smluvní pokuty podle tohoto článku VOP, není dotčeno právo na náhradu škody, vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se tyto smluvní pokuty vztahují. Povinnost zaplatit smluvní pokuty podle tohoto článku VOP může vzniknout i opakovaně, přičemž celková výše těchto smluvních pokut není omezena.


XI. Jednání

Jakékoliv jednání jedné Smluvní strany vůči druhé Smluvní straně na základě Kupní smlouvy a/nebo těchto VOP (dále jen „Jednání“) je možné učinit:
a) písemně,
b) elektronicky,
c) telefonicky,
d) osobně.

Jednání musí být učiněno písemně, je-li to v Kupní smlouvě a/nebo v těchto VOP výslovně uvedeno. Jinak je možné Jednání učinit i jinou formou podle odst. 1 tohoto článku VOP, není-li v Kupní smlouvě a/nebo těchto VOP výslovně uvedena forma Jednání.
Písemnosti jsou doručovány zpravidla prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, a to jako doporučené zásilky anebo doporučené zásilky s doručenkou (dále společně jen „Zásilky“).
Zásilky jsou doručovány na adresy bydliště, místa podnikání nebo sídla Smluvních stran, přičemž Smluvní strany prohlašují, že tyto adresy představují místa sféry jejich dispozice, tzn. místa, kde přebírají Zásilky, resp. mají objektivní možnost se s nimi seznámit.

Doporučené zásilky se považují za doručené třetí pracovní den po odeslání, byly-li odeslány do zahraničí, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Doporučené zásilky s doručenkou se považují za doručené dnem jejich převzetí.

Dojde-li ke zmaření doručení Zásilky, považuje se Zásilka za doručenou dnem jejího vrácení doručující Smluvní straně. Za zmaření doručení Zásilky se považuje zejména bezdůvodné odmítnutí jejího převzetí, nevyzvednutí Zásilky ve lhůtě, která byla provozovatelem poštovních služeb stanovena k jejímu převzetí, a vrácení Zásilky doručující Smluvní straně z důvodu jakékoliv faktické nedoručitelnosti Zásilky.

Písemnosti je možné doručovat i osobně, a to zpravidla na adrese bydliště, místa podnikání nebo sídla Smluvních stran. V těchto případech se písemnosti považují za doručené dnem jejich převzetí anebo dnem bezdůvodného odmítnutí jejich převzetí.

Smluvní strany prohlašují, že v zájmu hospodárnosti a efektivnosti, budou činit vzájemná Jednání zejména elektronicky, prostřednictvím e-mailové zprávy doručené na e-mailovou adresu druhé Smluvní strany. E-mailová zpráva se považuje za doručenou v okamžiku jejího odeslání, nevrátí-li se doručující Smluvní straně jako nedoručitelná.

Při telefonickém Jednání se Smluvní strany identifikují dohodnutým způsobem či způsobem nevzbuzujícím pochybnost o jejich totožnosti, resp. o totožnosti osob je zastupujících. Prostředkem telefonického Jednání je veřejná (pevná) a/nebo mobilní telefonní síť.

Prodávající je oprávněn pořídit si a uchovávat jakýkoli záznam o elektronickém či telefonickém Jednání učiněném s Kupujícím (dále jen „Záznam“), a to i bez jeho předchozího upozornění. Nestanoví-li právní předpisy jinak, souhlasí Kupující s pořízením Záznamu, s jeho uchováním a s tím, že Záznam může být v případě potřeby využit jako důkazní prostředek v občanském i trestním soudním řízení. Prodávající není povinen Kupujícímu Záznam poskytnout, nestanoví-li právní předpisy jinak.

Osobní Jednání probíhá zásadně v sídle Prodávajícího anebo na jiném jím určeném místě. Prodávající je oprávněn žádat předložení identifikačních dokladů nutných k prokázání totožnosti Kupujícího, resp. osob jej zastupujících. O učiněném osobním Jednání je každá ze Smluvních stran oprávněna vyhotovit písemný protokol (dále jen „Protokol“). Každá Smluvní strana je povinna Protokol podepsat a osvědčit tak pravdivost a správnost skutečností v něm uvedených. Smluvní strana není povinna Protokol podepsat, neodpovídá-li jeho obsah učiněnému osobnímu Jednání, jehož pravdivost a správnost má osvědčit.


XII. Zvláštní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že Kupní smlouvu uzavírají při svém podnikání, že její základní podmínky jsou výsledkem jejich vzájemného ujednání a že každá ze Smluvních stran měla skutečnou příležitost obsah těchto základních podmínek ovlivnit.

Smluvní strany výslovně vylučují možnost uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na právní vztahy vzniklé z Kupní smlouvy a rovněž se v těchto vztazích vzdávají práva podle ustanovení § 1793 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Kupující není oprávněn postoupit ani zastavit jakákoliv svá práva nebo pohledávky z Kupní smlouvy, ani převést jakékoliv své povinnosti nebo dluhy z Kupní smlouvy na třetí osobu, bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího

Kupující není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Prodávajícím (splatnou nebo dosud nesplatnou, podmíněnou nebo nepodmíněnou) proti jakékoliv pohledávce Prodávajícího za Kupujícím (splatné nebo dosud nesplatné, podmíněné nebo nepodmíněné) bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

Prodávající je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Kupujícím (splatnou nebo dosud nesplatnou, podmíněnou nebo nepodmíněnou) proti jakékoliv pohledávce Kupujícího za Prodávajícím (splatné nebo dosud nesplatné, podmíněné nebo nepodmíněné).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dohodly na prodloužení promlčecí lhůty, po kterou je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu práva vzniklá z Kupní smlouvy, a to celkově na deset let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.


XIII. Povinnost mlčenlivosti

Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se při plnění Kupní smlouvy dozvěděly.
Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku Kupní smlouvy.
Povinnosti mlčenlivosti může být Smluvní strana zproštěna pouze písemným prohlášením druhé Smluvní strany.
Povinnost mlčenlivosti Smluvní strana neporuší, plní-li poskytnutím informací povinnost, kterou jí ukládá právní předpis. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KABEL TRADE PRAHA s.r.o.


XIV. Poskytování informací

Prodávající v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zpracovává osobní údaje kupujícího. Více v dokumentu „Prohlášení o zpracování osobních údajů“ .


XV. Salvátorská klauzule

V případě, že se některé ustanovení Kupní smlouvy či její nedílné součásti stane neplatným, neúčinným, nevynutitelným či nevykonatelným, anebo bude v rozporu s právními předpisy, nebude to mít vliv na platnost jiných ustanovení Kupní smlouvy či její nedílné součásti, nezmaří-li takovéto ustanovení záměr Kupní smlouvy či úmysl Smluvních stran zřejmý při jejím uzavření.

Stane-li se jakékoliv ustanovení Kupní smlouvy či její nedílné součásti neplatným, neúčinným, nevynutitelným či nevykonatelným, anebo bude v rozporu s právními předpisy, jsou Smluvní strany povinny uzavřít bez zbytečného odkladu takovou dohodu, která v maximálním možném rozsahu nahradí dotčené ustanovení.


XVI. Rozhodné právo a řešení sporů

Kupní smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
Smluvní strany se dohodly, že veškeré jejich majetkové spory, které v budoucnu z Kupní smlouvy vzniknou, předloží k rozhodnutí věcně příslušnému soudu v České republice, místně příslušnému podle sídla Prodávajícího v době uzavření Kupní smlouvy.


XVII. Vydání VOP a jejich změna

Tyto VOP vydává Prodávající dne 1.2.2023.
Prodávající je oprávněn měnit VOP.
Pro Kupujícího jsou vždy závazné VOP, které mu byly předloženy při uzavření Kupní smlouvy.


XVIII. Přijetí VOP

Smluvní strany přijímají VOP jakožto nedílnou součást Kupní smlouvy, určující část jejího obsahu.
Kupující výslovně přijímá ustanovení čl. VI. odst. 1, čl. VII. odst. 6, 7, 9, 10, 11 a 14, čl. VIII. odst. 4 a 5, čl. IX. odst. 1 a 2, čl. X. odst. 1 a 2, čl. XII., čl. XIV. odst. 5 a 6 a čl. XVI. odst. 2 těchto VOP.